algemene voorwaarden

 

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). Opdrachtgever staat borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra­  en/of Sena rechten bij openbare optredens komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart DeFeestDj voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.


Extra kosten
Onderstaande punten kunnen per situatie tot een meerprijs voor opdrachtgever leiden:
Laden en lossen meer dan 25 meter van de opbouwplaats. Opbouwplaats is slecht bereikbaar door bijvoorbeeld smalle gangen. Niet gelijkvloers/zonder lift. Kosten parkeergelegenheid. Mocht 1,5 uur voor aanvang van de boeking niet kunnen worden opgebouwd, maar is het nodig om op te bouwen op een eerder tijdstip kan dit leiden tot extra brandstof, arbeidstijd en organisatie kosten.

 

Veiligheid
De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van DeFeestDj en zijn medewerkers,  de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt DeFeestDj desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.  

 

Ruimte op de dansvloer een kinderdisco show
Bij grote groepen van 50 en meer kinderen is het verplicht om een duidelijk met tafels of lint afgezette dansvloer/kinderzone te creëren zodat de kinderen onbelemmerd zicht hebben en voldoende ruimte om deel te nemen aan de onderdelen van de discoshows. Meestal is de helft van de beschikbare ruimte voldoende als kids zone.

 

Toezicht bij een kinderdisco show

Het is verplicht om zelf toezicht te houden op alle deelnemers/gasten, DeFeestDj zal uitsluitend de deelnemers op het podium en of de dansvloer entertainen.

 

Onvoorziene zaken
Indien DeFeestDj op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal DeFeestDj zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

 

Vervanging
In het geval dat DeFeestDj als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid de boeking niet kan uitvoeren zal DeFeestDj gebruik maken van een grootschalig netwerk om de opdracht op een zo goed als mogelijke manier in te laten vullen. DeFeestDj kan niet gehouden worden aan gelijke prijzen bij last minute boekingen bij derden partijen in bovenstaande situaties. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

 

Betaling
De overeengekomen contractsom dient op de contractdag na het opbouwen contant betaald te worden, of per (per email ontvangen) factuur vooraf betaald te worden, tenzij formeel anders overeengekomen. De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van DeFeestDj. Wanneer er binnen 4 dagen geen reactie volgt neemt DeFeestDj aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

 

Annulering
Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan DeFeestDj  aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DeFeestDj  te voldoen: binnen 5 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 3 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 24 uur 75% van het totaalbedrag.

 

Publicaties
De opdrachtgever verleent toestemming aan DeFeestDj voor het maken c.q. doen maken van reclame voor tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders aangegeven door opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het eventueel maken van foto's van het feest en het gebruik hiervan voor eigen publicaties.  DeFeestDj probeert te voorkomen dat gasten frontaal en zeer herkenbaar in publicaties voorkomen.

 

Technische eisen
1x een goed geaard stopcontact binnen 5 meter van de optreed locatie, aan de evenwijdige zijde/achterkant van de discoshow of een kabelhaspel. En bij grotere shows met deelnemers boven de 150 deelnemers 2x een goed geaard stopcontact binnen 5 meter van de opbouwplaats. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.